Doelstellingen en waarde

Centraal staande waarde

Centraal staat het verbeteren van de levenskwaliteit door het ondersteunen van kinderen en volwassenen met een NDE en hun naasten. Deze ervaringen zijn echt ervaren en vragen in veel gevallen om een ondersteuning bij de verwerking ervan zoals onder meer bij een (spiritueel) trauma.

De centraal staande houding in deze is wetenschappelijk en dogmavrij; onafhankelijk van leeftijd, geslacht, intellect, godsdienst, ras en met respect voor ondefinieerbare aspecten.

Doelstellingen

De genoemde centrale waarde wordt bereikt met de volgende geformuleerde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn mede afkomstig vanuit samenwerkende zuster en dan met name gericht op baby- en kinder-NDE’s:

 1. Bijeenkomsten (lotgenotencontact):
  Het organiseren dan wel verwijzen naar diverse landelijk en regionaal bijeenkomsten waar NDE’ers elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen.
 2. Online platform (dynamiek en ruimte):
  Het via een online platform actief bieden van ruimte (binnen op maat passende privacy) tot het uitwisselen van ervaringsverhalen en andere bijdragen vanuit zowel ervaringsdeskundigen, hulpverleners en andere betrokkenen (tot de genoemde centrale waarden).
 3. Activiteiten tot uitdraging kennis en implicaties:
  Zij tracht door middel van (verwijzing naar) tal van activiteiten (zoals lezingen) de opgebouwde kennis van NDE’s en hun implicaties uit te dragen.
 4. Begeleiding (scheppen en verbeteren):
  Het scheppen en verbeteren van de mogelijkheden tot begeleiding van hulpvragende NDE-ers, en
 5. Wetenschappelijk onderzoek:
  Het bevorderen en steunen van wetenschappelijk onderzoek naar de Nabij-de-Dood-Ervaring (NDE).

Non-profit

Alle waarden en doelstellingen zijn zonder winstoogmerk (non-profit) 1.

 1. Als team (vanuit de site en groep als geheel) worden de maatschappelijke doelen zonder winstoogmerk nagestreefd. Persoonlijk kunnen hulpverleners ook zelfstandig actief zijn via hun eigen site. Een deel daarvan doet dit ook zonder winst oogmerk. ↩︎